Difference between revisions of "Gin phi thng minh Nguyn Vit"

From iTalent
Jump to: navigation, search
(Created page with "Khi phơi hạ xuống và khi không sử dụng có thể quay lên cao rất gọn, hầu như ko nhìn thấy. Trên thanh phơi có...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
Khi phơi hạ xuống v&agrave; khi kh&ocirc;ng sử dụng c&oacute; thể quay l&ecirc;n cao rất gọn, hầu như ko nh&igrave;n thấy. Tr&ecirc;n thanh phơi c&oacute; c&aacute;c lỗ để treo m&oacute;c phơi v&agrave;o đ&oacute; kh&ocirc;ng bao giờ bị bay m&oacute;c ra khỏi s&agrave;o. V&igrave; vậy thao t&aacute;c phơi quần &aacute;o đơn giản v&agrave; nhanh hơn gấp 3 lần so với s&agrave;o phơi, d&acirc;y phơi. Nổi bật hơn, gắn logo nh&agrave; t&agrave;i trợ, brand c&ocirc;ng ty, d&ograve;ng text QC. _Với trọng tải lớn, c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; thể thoải m&aacute;i phơi phong c&ugrave;ng một l&uacute;c nhiều bộ quần &aacute;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, thậm ch&iacute; cả những chiếc chăn b&ocirc;ng nặng.<br /><br /><h3>CH&Iacute;NH S&Aacute;CH BẢO H&Agrave;NH GI&Agrave;N PHƠI KS950</h3><br />Chất liệu inox cao cấp l&agrave; loại chất liệu chống ăn m&ograve;n tốt, kh&ocirc;ng bị hoen gỉ khi để ngo&agrave;i trời nắng, mưa. Cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng trong 1 thời gian d&agrave;i, tr&ecirc;n 5 năm m&agrave; kh&ocirc;ng phải thay mới gi&agrave;n phơi. Được bắt ở tr&ecirc;n trần hay x&agrave; tr&ecirc;n cao n&ecirc;n bạn ko c&ograve;n phải lo ngại về chỗ phơi.<br /><br /><h2>GI&Agrave;N PHƠI H&Ograve;A PH&Aacute;T ĐIỀU KHIỂN TỪ XA MODEL 02</h2><br />🙂 Để c&oacute; gi&agrave;n phơi c&oacute; t&iacute;nh thẫm mĩ cao th&igrave; lưu &yacute; mẫu gi&agrave;n phơi H&agrave;n Quốc XNV-07 n&agrave;y. Dịch vụ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i cực tốt d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết. Thiết kế của sản phẩm rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc phơi quần &aacute;o. Tải trọng chịu lực l&ecirc;n tới 40kg / thanh phơi cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; thể phơi những đồ nặng như chăn, đệm,… l&ecirc;n c&aacute;c thanh phơi m&agrave; kh&ocirc;ng sợ xảy ra t&igrave;nh trạng hỏng h&oacute;c hay g&atilde;ygi&agrave;n phơi.<br />🙂 Nếu số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh m&igrave;nh đ&ocirc;ng th&igrave; s&agrave;i c&acirc;y phơi đồ inox 304 n&agrave;y nh&eacute;. 🙂 Nếu chọn gi&agrave;n phơi chữ A XNV-05 gi&aacute; rẻ th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn tốt nhất cho bạn nh&eacute;.<br /><br /><h2>Ch&iacute;nh s&aacute;ch vận chuyển v&agrave;o giao nhận</h2><br />Để c&oacute; trải nghiệm tốt nhất, vui l&ograve;ng cập nhật tr&igrave;nh duyệt của bạn. Gian phoi được đ&uacute;c bằng chất liệu Hợp Kim Nh&ocirc;m s&aacute;ng b&oacute;ng, bề mặt c&oacute; lớp nhựa bảo vệ, kiểu d&aacute;ng h&igrave;nh chữ nhật chắc khỏe, sức tải 45kg, BH 1 năm. - Chất liệu cao cấp gi&uacute;p đảm bảo kh&ocirc;ng rỉ s&eacute;t qua thời gian, an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng. Độ bền ho&agrave;n hảo gi&uacute;p cho sự đầu tư của bạn lu&ocirc;n xứng đ&aacute;ng nhất. 🙂 H&agrave;n Quốc chỉ c&oacute; một v&agrave;i mẫu thực dụng hơn, nhưng gi&aacute; rẻ hơn.<br /><br /> [http://www.linkagogo.com/go/To?url=108536883 Gi&agrave;n phơi Th&ocirc;ng minh Ho&agrave; Ph&aacute;t HP 09] cả cạnh tranh - Lắp đặt trong ng&agrave;y - Miễn ph&iacute; vận chuyển v&agrave; lắp đặt. L&agrave; mẫu gi&agrave;n phơi c&oacute; gi&aacute; rất cạnh tranh, kiểu d&aacute;ng đơn giản, thanh phơi Nh&ocirc;m hợp kim 80 lỗ, KM k&egrave;m 20 khoen nhựa chống bay. 🙂 C&aacute;c mẫu gi&agrave;n phơi điện tử helloện nay 99% đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.<br />😉 Nếu nh&agrave; m&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng thể thiết kế s&acirc;n phơi th&igrave; XNV-04 n&agrave;y tốt nhất. 🙂 Nếu kh&ocirc;ng gian tường nh&agrave; m&igrave;nh đủ k&iacute;ch thước ti&ecirc;u chuẩn ngang 80cm d&agrave;i d&agrave;i 1.2m-2m th&igrave; chọn mẫu gắn tường để c&oacute; tuổi thọ cao nhất. Tặng k&egrave;m 40 m&oacute;c &aacute;o nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu hoặc giảm 200.000 quy đổi ra tiền mặt. Khi phơi đồ, t&ugrave;y theo t&igrave;nh h&igrave;nh nắng – gi&oacute; m&agrave; chọn độ cao của thanh phơi cho hi [http://gianphoithongminh24h.com/ Gi&agrave;n Phơi Th&ocirc;ng Minh 24H] ệu quả nhất. Gi&uacute;p kết nối giữa thanh phơi v&agrave; bộ tời để n&acirc;ng, hạ Thanh Phơi l&ecirc;n xuống.<br /><br /><br />+ Độ d&agrave;y của mỗi thanh phơi th&ocirc;ng tường 1mm trở l&ecirc;n, độ d&agrave;i 2,4 m&eacute;t. [http://sqworl.com/4v48wl Gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh loại n&agrave;o tốt nhất thị trường] bề mặt c&ograve;n được phủ lớp sơn tĩnh điện hoặc điện ly s&aacute;ng b&oacute;ng, gi&uacute;p c&ocirc;ng cụ tinh tế, sang trọng hơn khi vận h&agrave;nh ở mọi kh&ocirc;ng gian. [http://www.pearltrees.com/tang42mccann 7 mẫu gi&agrave;n phơi quần &aacute;o gi&aacute; rẻ đ&aacute;ng mua nhất 2019, mẫu thứ 7 chỉ 398k] quay liền trục l&agrave; một bộ phận đ&oacute;ng vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng v&agrave; kh&ocirc;ng thể thiếu trong bộ gi&agrave;n phơi đồ cao cấp.<br /><br />Bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tận dụng v&agrave; tiết kiệm được khoảng kh&ocirc;ng tr&ecirc;n cao để phơi quần &aacute;o. Ngo&agrave;i ra việc trồng v&agrave;i chậu hoa, c&acirc;y cảnh cũng trở n&ecirc;n thật dễ d&agrave;ng. - B&aacute;t c&aacute;p nhiều kiểu d&aacute;ng, gắn s&aacute;t l&ecirc;n tường gi&uacute;p che chắn mưa nắng , kh&oacute;i bụi, tăng vẻ đẹp, tuổi thọ của sản phẩm. ✪ Giảm th&ecirc;m 10% khi lắp từ 2 bộ gi&agrave;n phơi + Tặng th&ecirc;m 20 m&oacute;c phơi chuy&ecirc;n dụng. ⊇ H&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng one hundred%, full box, giống với quảng c&aacute;o a hundred%.gianphoithongminh24h.com Chuy&ecirc;n Ph&acirc;n phối &amp; Lắp đặt gi&agrave;n phơi đồ ch&iacute;nh h&atilde;ng, gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh c&oacute; điều khiển, gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh của Nhật Bản tại TPHCM (Quận B&igrave;nh Thạnh, Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 7, Quajan 9, Quận 5, Quận 3, Quận 4), Đ&agrave; Nẵng, B&igrave;nh Dương, Bi&ecirc;n H&ograve;a Đồng Nai, Vũng T&agrave;u,... v&agrave; c&aacute;c tỉnh kh&aacute;c tại Việt Nam. Chi tiết li&ecirc;n hệ: 0948.49.79.99 . Địa chỉ: 332/50/12 Phan Văn Trị, B&igrave;nh Thạnh, TPHCM. Website: http://gianphoithongminh24h.com/ .<br />
+
<h2>B&aacute;o Gi&aacute;</h2><br />-Chất liệu bộ quay gi&agrave;n phơi INOX three.04 s&aacute;ng b&oacute;ng , sử dụng v&ograve;ng bi &ecirc;m , nhẹ. [https://www.google.com/maps?cid=1273231831316947731 lắp gi&agrave;n phơi] lưới chống muỗi ng&agrave;y c&agrave;ng tiện dụng hơn, được nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng hơn.<br /><br /><br /> [https://www.google.com/maps?cid=8906160996284252902 gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh nhập khẩu] h3&gt;H&Ograve;A PH&Aacute;T GROUPS&nbsp;n&oacute;i&nbsp;“KH&Ocirc;NG”&nbsp;với h&agrave;ng giả,&nbsp;h&agrave;ng nh&aacute;i v&agrave; h&agrave;ng k&eacute;m chất lượng!<br />Bạn phải mất cả khối thời gian chỉ để loay hoay xử l&yacute; quần &aacute;o ướt khiến quỹ thời gian bạn d&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh v&agrave; bản th&acirc;n trở n&ecirc;n hạn hẹp. Nh&agrave; cửa trở n&ecirc;n bề bộn do bạn phải tận dụng tất cả những chỗ c&oacute; thể để phơi đồ trong thời kỳ mưa gi&oacute;. [https://www.google.com/maps?cid=7441354986482957289 gi&agrave;n phơi quần &aacute;o] thanh phơi inox, th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lỗ định vị đục sẵn, m&agrave; thay bằng khoen định vị bằng sắt hoặc nhựa để cố định đồ kh&ocirc;ng bị dồn lại. Thanh phơi inox d&aacute;ng tr&ograve;n đơn giản, kh&ocirc;ng c&oacute; hoa văn v&agrave; thường sử dụng cho gi&agrave;n phơi gắn trần hoặc gắn tường. Gi&agrave;n phơi gắn tường Duy Lợi.Ch&uacute;c bạn sớm t&igrave;m được sản phẩm ưng &yacute; nh&eacute;.<br />C&aacute;p được thiết kế ri&ecirc;ng cho gi&agrave;n phơi chịu được tải trọng lớn. Tay quay đồng trục nhập khẩu mạnh mẽ, hệ tay quay liền t&iacute;ch hợp ( Chống rơi, mất tay quay).<br /><br />Nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng sẽ ph&aacute;t sinh c&aacute;c sự cố, hỏng h&oacute;c v&agrave; l&uacute;c n&agrave;y cửa lưới cần phải được bảo dưỡng. Chuột c&oacute; số lượng lớn, đa dạng về chửng loại v&agrave; rất dễ th&iacute;ch nghi với c&aacute;c điều kiện tự nhi&ecirc;n. Hơn nữa chuột sinh sản rất nhiều v&agrave; li&ecirc;n tục khiến cho sự ph&acirc;n bố của ch&uacute;ng rất rộng lớn. Với nguy&ecirc;n tắc “Ch&acirc;́t Lượng Ti&ecirc;n Phong” v&agrave; phương ch&acirc;m kinh doanh “Tin C&acirc;̣y – Quan T&acirc;m – B&ecirc;̀n Vững” SGTECH lu&ocirc;n lu&ocirc;n đem lại cho Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng sự h&agrave;i l&ograve;ng v&ecirc;̀ ch&acirc;́t lượng sản ph&acirc;̉m v&agrave; dịch vụ của c&ocirc;ng [https://www.google.com/maps?cid=16746934081893839687 gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh gi&aacute; rẻ] .<br />🙂 H&agrave;n Quốc chỉ c&oacute; một v&agrave;i mẫu thực dụng hơn, nhưng gi&aacute; rẻ hơn. 😉 Nếu nh&agrave; m&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng thể thiết kế s&acirc;n phơi th&igrave; XNV-04 n&agrave;y tốt nhất.<br />✅ Giải ph&aacute;p lắp đặt chuy&ecirc;n nghiệp cho mọi địa h&igrave;nh, KỂ CẢ TRẦN THẠCH CAO. Với gi&aacute; phơi đồ l&agrave;m bằng chất liệu inox th&igrave; bạn c&oacute; thể phơi được nhiều đồ hơn so với c&aacute;c loại kh&aacute;c m&agrave; kh&ocirc;ng lo thanh phơi bị sập hay bị v&otilde;ng. Dịch vụ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tận t&igrave;nh chu đ&aacute;o v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i cực tốt d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết.<br />✅Đội ngũ kĩ thuật vi&ecirc;n lắp đặt chuy&ecirc;n nghiệp, thật th&agrave;, văn minh, lịch sự, tr&igrave;nh độ cao đẳng trở l&ecirc;n. C&aacute;c khoen định vị d&ugrave;ng cho thanh phơi inox c&oacute; thể th&aacute;o lắp v&agrave; dịch chuyển bằng tay.<br />Nhược điểm lớn nhất của sản phẩm ch&iacute;nh l&agrave; khả năng chịu đựng khối lượng quần &aacute;o hạn chế treo tr&ecirc;n tr&ecirc;n thanh phơi. Khả năng chịu lực của ch&uacute;ng khoảng từ 10kg cho tới 17kg quần &aacute;o t&ugrave;y thuộc theo độ vững chắc của tường trong gia đ&igrave;nh. L&agrave; mẫu gi&agrave;n phơi c&oacute; gi&aacute; rất cạnh tranh, kiểu d&aacute;ng đơn giản, thanh phơi Nh&ocirc;m hợp kim eighty lỗ, KM k&egrave;m 20 khoen nhựa chống bay.<br /><br />Khoen định vị giữ khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c đồ phơi cho đồ phơi kh&ocirc;ng bị x&ocirc; dạt, gi&uacute;p khung chắc chắn chống gi&oacute; . Hiện tại c&oacute; rất nhiều đơn vị b&aacute;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải của H&ograve;a Ph&aacute;t với gi&aacute; rất rẻ, kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng v&agrave; chế độ bảo h&agrave;nh kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp. 🙂 C&aacute;c mẫu gi&agrave;n phơi điện tử hello [http://gianphoithongminh24h.com/ Gi&agrave;n Phơi Th&ocirc;ng Minh 24H] ện nay ninety nine% đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.<br /><br /><h2>Bảo h&agrave;nh gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh tại time city</h2><br />🙂 Nếu chọn gi&agrave;n phơi chữ A XNV-05 gi&aacute; rẻ th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn tốt nhất cho bạn nh&eacute;. 🙂 Để c&oacute; gi&agrave;n phơi c&oacute; t&iacute;nh thẫm mĩ cao th&igrave; lưu &yacute; mẫu gi&agrave;n phơi H&agrave;n Quốc XNV-07 n&agrave;y. 🙂 Để giữ mĩ quan chung cho c&aacute;c chung cư th&igrave; mẫu gi&agrave;n phơi ban c&ocirc;ng XNV-06 l&agrave; họp l&yacute; nhất. Lắp đặt Gi&agrave;n phơi đồ th&ocirc;ng minh gi&aacute; rẻ tại nh&agrave; TPHCM<br />- Phone: +84938739278 - ĐC: 2-3-4 Đường Hồng Lĩnh, Cư x&aacute; Bắc Hải, Quận 10, Hồ Ch&iacute; Minh<br />- Website: http://gianphoithongminh24h.com/ .<br />Lắp đặt gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh, gi&agrave;n phơi quần &aacute;o th&ocirc;ng minh ch&iacute;nh h&atilde;ng, gi&aacute; si&ecirc;u rẻ tại TPHCM. Gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh chất lượng cao, đa dạng mẫu m&atilde;, bền theo thời gian v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi. Lắp đặt gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh cho gia đ&igrave;nh, căn hộ chung cư với gi&aacute; cam kết tốt nhất tại Xưởng. Gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh cao cấp gắn tường ngang, gi&agrave;n phơi th&ocirc;ng minh quay dọc được bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng chuy&ecirc;n nghiệp. Khi mua gi&agrave;n phơi đồ th&ocirc;ng minh sẽ c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n đến lắp đặt tại nh&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute;, nh&acirc;n vi&ecirc;n tư vấn chuy&ecirc;n nghiệp, ch&iacute;nh x&aacute;c. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch đang c&oacute; nhu cầu lắp đặt bộ gi&agrave;n phơi quần &aacute;o th&ocirc;ng minh h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng tối nh&eacute;. Cảm ơn !Nổi bật hơn, gắn logo nh&agrave; t&agrave;i trợ, emblem c&ocirc;ng ty, d&ograve;ng textual content QC.<br />

Latest revision as of 09:30, 1 July 2020

Báo Giá


-Chất liệu bộ quay giàn phơi INOX three.04 sáng bóng , sử dụng vòng bi êm , nhẹ. lắp giàn phơi lưới chống muỗi ngày càng tiện dụng hơn, được nhiều khách hàng sử dụng hơn.


giàn phơi thông minh nhập khẩu h3>HÒA PHÁT GROUPS nói “KHÔNG” với hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng!
Bạn phải mất cả khối thời gian chỉ để loay hoay xử lý quần áo ướt khiến quỹ thời gian bạn dành cho gia đình và bản thân trở nên hạn hẹp. Nhà cửa trở nên bề bộn do bạn phải tận dụng tất cả những chỗ có thể để phơi đồ trong thời kỳ mưa gió. giàn phơi quần áo thanh phơi inox, thì không có lỗ định vị đục sẵn, mà thay bằng khoen định vị bằng sắt hoặc nhựa để cố định đồ không bị dồn lại. Thanh phơi inox dáng tròn đơn giản, không có hoa văn và thường sử dụng cho giàn phơi gắn trần hoặc gắn tường. Giàn phơi gắn tường Duy Lợi.Chúc bạn sớm tìm được sản phẩm ưng ý nhé.
Cáp được thiết kế riêng cho giàn phơi chịu được tải trọng lớn. Tay quay đồng trục nhập khẩu mạnh mẽ, hệ tay quay liền tích hợp ( Chống rơi, mất tay quay).

Nhưng trong quá trình sử dụng sẽ phát sinh các sự cố, hỏng hóc và lúc này cửa lưới cần phải được bảo dưỡng. Chuột có số lượng lớn, đa dạng về chửng loại và rất dễ thích nghi với các điều kiện tự nhiên. Hơn nữa chuột sinh sản rất nhiều và liên tục khiến cho sự phân bố của chúng rất rộng lớn. Với nguyên tắc “Chất Lượng Tiên Phong” và phương châm kinh doanh “Tin Cậy – Quan Tâm – Bền Vững” SGTECH luôn luôn đem lại cho Quý Khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công giàn phơi thông minh giá rẻ .
🙂 Hàn Quốc chỉ có một vài mẫu thực dụng hơn, nhưng giá rẻ hơn. 😉 Nếu nhà mình hoàn toàn không thể thiết kế sân phơi thì XNV-04 này tốt nhất.
✅ Giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp cho mọi địa hình, KỂ CẢ TRẦN THẠCH CAO. Với giá phơi đồ làm bằng chất liệu inox thì bạn có thể phơi được nhiều đồ hơn so với các loại khác mà không lo thanh phơi bị sập hay bị võng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo và luôn có những chính sách ưu đãi cực tốt dành cho khách hàng thân thiết.
✅Đội ngũ kĩ thuật viên lắp đặt chuyên nghiệp, thật thà, văn minh, lịch sự, trình độ cao đẳng trở lên. Các khoen định vị dùng cho thanh phơi inox có thể tháo lắp và dịch chuyển bằng tay.
Nhược điểm lớn nhất của sản phẩm chính là khả năng chịu đựng khối lượng quần áo hạn chế treo trên trên thanh phơi. Khả năng chịu lực của chúng khoảng từ 10kg cho tới 17kg quần áo tùy thuộc theo độ vững chắc của tường trong gia đình. Là mẫu giàn phơi có giá rất cạnh tranh, kiểu dáng đơn giản, thanh phơi Nhôm hợp kim eighty lỗ, KM kèm 20 khoen nhựa chống bay.

Khoen định vị giữ khoảng cách giữa các đồ phơi cho đồ phơi không bị xô dạt, giúp khung chắc chắn chống gió . Hiện tại có rất nhiều đơn vị bán hàng không phải của Hòa Phát với giá rất rẻ, không đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành không phù hợp. 🙂 Các mẫu giàn phơi điện tử hello Giàn Phơi Thông Minh 24H ện nay ninety nine% đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bảo hành giàn phơi thông minh tại time city


🙂 Nếu chọn giàn phơi chữ A XNV-05 giá rẻ thì đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn nhé. 🙂 Để có giàn phơi có tính thẫm mĩ cao thì lưu ý mẫu giàn phơi Hàn Quốc XNV-07 này. 🙂 Để giữ mĩ quan chung cho các chung cư thì mẫu giàn phơi ban công XNV-06 là họp lý nhất. Lắp đặt Giàn phơi đồ thông minh giá rẻ tại nhà TPHCM
- Phone: +84938739278 - ĐC: 2-3-4 Đường Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Quận 10, Hồ Chí Minh
- Website: http://gianphoithongminh24h.com/ .
Lắp đặt giàn phơi thông minh, giàn phơi quần áo thông minh chính hãng, giá siêu rẻ tại TPHCM. Giàn phơi thông minh chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, bền theo thời gian và vô cùng tiện lợi. Lắp đặt giàn phơi thông minh cho gia đình, căn hộ chung cư với giá cam kết tốt nhất tại Xưởng. Giàn phơi thông minh cao cấp gắn tường ngang, giàn phơi thông minh quay dọc được bảo hành 12 tháng chuyên nghiệp. Khi mua giàn phơi đồ thông minh sẽ có nhân viên đến lắp đặt tại nhà hoàn toàn miễn phí, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, chính xác. Nếu quý khách đang có nhu cầu lắp đặt bộ giàn phơi quần áo thông minh hãy gọi cho chúng tối nhé. Cảm ơn !Nổi bật hơn, gắn logo nhà tài trợ, emblem công ty, dòng textual content QC.